Dyplom 3Z0MK

REGULAMIN DYPLOMU MMK

 1. Cel wydawania dyplomu: Popularyzacja życia i działalności Ojca Maksymiliana Marii Kolbego wśród rzeszy krótkofalowców na całym świecie.
 2. Wydawca dyplomu: Polski Związek Krótkofalowców z inicjatywy Zduńskowolskiego Klubu Krótkofalowców SP7PZS oraz Pabianickiego Towarzystwa Krótkofalowców SP7PTK.
 3. Czas wydawania dyplomu: okolicznościowy – wysyłka kart i dyplomów Styczeń 2016 roku.
 4. Warunki uczestnictwa: zdobywcami dyplomu mogą być nasłuchowcy i krótkofalowcy indywidualni jak i kluby.
 5. Dyplom wydawany jest za zdobycie minimum 20 punktów.
 6. Punktacja za pracę lub nasłuch unikalnej łączności (pasma, emisja, QTH):
  • 1 punkt za łączność ze stacją o QTH: Zduńska Wola, Pabianice, Niepokalanów emisją SSB(indywidualne i klubowe),
  • 2 punkty za łączność ze stacją o QTH: Zduńska Wola, Pabianice, Niepokalanów emisją CW lub cyfrową (indywidualne i klubowe),
  • 5 punktów za łączność ze stacją okolicznościową 3ZØMK lub HFØMK,
  • 10 punktów za łączność ze stacją okolicznościową 3ZØMK/… HFØMK/… z miejsc maksymilianowskich.
 1. Warunki uzyskania dyplomu:
  • Zalicza się potwierdzone łączności i nasłuchy, przeprowadzone począwszy od dnia 01.08.2015 roku do dnia 31.08.2015 roku ze stacjami indywidualnymi, klubowymi i okolicznościowymi. Zaliczane są także łączności przez przemienniki naziemne i satelitarne.
  • Potwierdzeniem łączności lub nasłuchów są karty QSL w formie papierowej lub elektronicznej. (LoTW oraz eQSL). W przypadku potwierdzenia łączności ze stacji klubowej na karcie QSL powinna się znaleźć adnotacja z imieniem operatora.
  • Papierowe karty QSL zostaną wysłane stacjom obsługiwanym przez biuro na żądanie mailowe operatora. Karty papierowe wysyłane direct będą dostarczane pocztą w kopertach SASE (koperta z adresem zwrotnym oraz znaczkiem pocztowym lub kuponem IRC). Przysłanie koperty SASE jest jednoznaczne z nadesłaniem prośby o papierową kartę QSL direct.
 1. Terminy nadsyłania zgłoszeń oraz wysyłki kart i dyplomów:
  • do 30.09.2015 roku via poczta elektroniczna 3z0mk.sp7pzs@gmail.com,
  • do 31.10.2015 roku via poczta – zgłoszenia papierowe obowiązuje data wpływu na adres klubu: Zduńskowolski Klub Krótkofalowców SP7PZS, ul. Ceramiczna 10, 98-220 Zduńska Wola,
  • Styczeń 2016 roku – wysyłka kart i dyplomów.
 1. Opłaty za wydanie dyplomu:
  • Stacje polskie, członkowie PZK 15,00 zł.
  • Stacje polskie niezrzeszone w PZK 20,00 zł.
  • Stacje zagraniczne 10,00 €.

   Opłata zawiera koszt dostarczenia dyplomu drogą pocztową.

10.  Opłatę należy dokonać na konto:

       Łódzki Oddział Terenowy PZK

       P.O. Box 442, 90-950 Łódź 1, POLAND

       PL 45 2030 0045 1110 0000 0409 7060

       SWIFT (BIC): PPABPLPK

       TYTUŁ WPŁATY:   MMK AWARD

11. Dyplom wydaje się na podstawie zgłoszenia zawierającego wyciąg z logu stacji w formacie cabrillo za przeprowadzone łączności lub nasłuchy na adres: mailowy: 3z0mk.sp7pzs@gmail.com. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać skan potwierdzenia wpłaty opłaty dyplomowej.
12. Award Managerem jest kol. Ryszard SP7JYU adres mailowy sp7jyu@gmail.com.
13. Award Manager może żądać przedstawienia do wglądu dowolnych kart QSL wskazanych  w zgłoszeniu.